Selectiefase

De eerste fase van de overheidsopdracht voor het Eengemaakt Bibliotheeksysteem is achter de rug. Van de negen inschrijvers gaan na de selectiefase vijf kandidaten door naar de volgende ronde: de gunningsfase. De vijf krijgen midden maart het lastenboek met de uitnodiging om een offerte in te dienen tegen midden mei. Het gaat om volgende kandidaten (in alfabetische volgorde):

  • Consortium Brocade Library Services-Cipal IT solutions-Universiteit Antwerpen met derde entiteiten Cipal Schaubroeck en IMEC
  • Consortium Cevi-Infor
  • KU Leuven RD met derde entiteit ExLibris
  • OCLC BV met derde entiteit HKA
  • Systematic

Over de selectiefase in het Nederlands:

Op 17 december 2016 start Cultuurconnect met een procedure voor een overheidsopdracht voor diensten voor de uitbouw en de implementatie van een eengemaakt bibliotheeksysteem voor openbare bibliotheken (EBS) voor Vlaanderen.

De publicatie gebeurt via het e-tendering platform https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=250992 - publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen (BdA) en het Publicatieblad van de Europese Unie (OPOCE).

Nadere inlichtingen in verband met de opdracht zijn te verkrijgen bij: johan.mijs@cultuurconnect.be.

Kandidaten kunnen inschrijven op de procedure via de inschrijvingsformulieren in de selectieleidraad. De uiterste inschrijvingsdatum is maandag 30 januari 2017 om 12u. De selectieleidraad is beschikbaar in het Nederlands en in een Engelse vertaling. Bij verwarring of tegenstrijdigheden tussen de Engelse en Nederlandse versie, primeert de Nederlandse versie.

Cultuurconnect ontving enkele vragen over de selectieleidraad, antwoorden staan hier:
vragen en antwoorden selectiefase EBS (13/1/2017)
vragen en antwoorden selectiefase EBS (17/1/2017)

About the selection phase in English:

On December 17, 2016 Cultuurconnect starts with a tender procedure for a public service contract regarding the setup and implementation of a unified library system for public libraries (ULS) for Flanders.

Publication is done through the e-tendering portal https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=250992 - publication in the Bulletin der Aanbestedingen (BdA) en the Publications Office of the European Union (OPOCE).

Further information related to the contract can be obtained from: johan.mijs@cultuurconnect.be.

Candidates can subscribe to the procedure using the subscription forms in de selection instructions. Candidate submissions shall be filed on Monday January 30, 2017 at 12 noon at the latest. The selection instructions are available in Dutch and English translation. In case of confusion or contradictions between the English and the Dutch versions, the Dutch version takes precedence.

Cultuurconnect received some questions about the selection instructions, answers can be found here:
questions and answers selection stage ULS (13/1/2017)
questions and answers selection stage ULS (17/1/2017)