Haalbaarheidsstudie naar een meer gecentraliseerd ticketingsysteem

  • 21 maart 2018

Is er nood aan een meer gecentraliseerde ticketingoplossing voor cultuur- en gemeenschapscentra? Wat zal de impact zijn? En welke voor- en nadelen biedt dit? Om dit te onderzoeken laat Cultuurconnect een haalbaarheidsstudie uitvoeren en gunde de opdracht aan Dialogic Innovatie&Interactie.

Meer en meer cultuurhuizen zijn op zoek naar onderlinge samenwerking, bijvoorbeeld in regionale samenwerkingsverbanden, om hun communicatie en programmering te versterken en kennis te delen. Wat de digitale ticketinginfrastructuur betreft, is die samenwerking eerder beperkt. Een meer gecentraliseerde ticketingoplossing zou de centra meer mogelijkheden kunnen bieden om onderling en met andere partners samen te werken, maar er zijn ook drempels. 

Stuurgroep

Om deze haalbaarheidsstudie mee in goede banen te leiden, stelde Cultuurconnect afgelopen zomer een stuurgroep samen die als partner en klankbord fungeert. De stuurgroep is een mix van spelers uit de cultuursector die zowel cultuur- en gemeenschapscentra, kunstenhuizen als bestaande samenwerkingsverbanden vertegenwoordigen.

Einde 2017 schreef Cultuurconnect, met de input van de stuurgroep, een bestek uit voor een haalbaarheidsstudie met als onderzoeksvraag in welke mate een meer gecentraliseerde aanpak van ticketing haalbaar en wenselijk is bij de cultuur- en gemeenschapscentra en wat de impact is op integraties met andere applicaties.

Gunning en verloop van de studie

De studie werd in februari gegund aan Dialogic Innovatie&Interactie in samenwerking met Dr. Andra Leurdijk van FORALLMEDIA omwille van hun ervaring wat betreft technische, financiële en institutionele aspecten en hun sterke oplossingsgerichte manier van werken.

Opeenvolgende stappen in het onderzoek:

  • Dialogic voert momenteel via deskstudie en interviews een onderzoek naar bestaande systemen en samenwerkingsverbanden in binnen- en buitenland.
  • Vervolgens brengen ze processen en functionaliteiten die door ticketingsystemen van gemeenschaps- en cultuurcentra worden ondersteund, in kaart en bekijken ze bijkomend de kosten en de gebruikerstevredenheid.
  • In een volgende stap onderzoeken ze de motieven en drempels tot samenwerking.
  • En tenslotte ontwikkelen ze een aantal scenario’s van toekomstige implementaties. Elk scenario bevat een technische, een financiële en een bestuurlijke haalbaarheidstoets. 
  • We verwachten de studie af te ronden in de zomer.