Cultuur zoals mensen die morgen kunnen beleven ... maar het liefst al vandaag

  • 13 december 2017

Nooit eerder ging het met de samenleving zo hard. Alledaagse dingen veranderen razendsnel en technologie is daarbij vaak een van de grootste drijvende krachten. Digitale ontwikkelingen grijpen in op traditionele productieprocessen, communicatiekanalen en consumptiepatronen. De lokale cultuursector wordt uitgedaagd om zijn meerwaarde te herdenken.

Digitalisering: iedereen voelt dat het belangrijk is, maar toch wordt het in veel sectoren uitgesteld tot het laatste moment om zich aan te passen, om te transformeren, om de uitdaging aan te gaan. Wij willen vermijden dat dat in de cultuursector ook het geval is. - Bart Beuten (directeur Cultuurconnect)

De cultuursector heeft te maken met een steeds digitaler publiek dat zijn weg zoekt en vindt in een steeds digitaler aanbod. Voor cultuurprofessionals in de Vlaamse steden en gemeenten is het zaak deze uitdaging te (h)erkennen en ermee om te gaan. Cultuurconnect wil hierin een ondersteunende rol opnemen, begeleiden en wegwijs maken.

Bottom-up proefprojecten

Cultuurconnect nodigt cultuurprofessionals uit om digitale noden voor te leggen. Dit biedt kansen aan steden en gemeenten om bottom-up digitale vernieuwing te introduceren. De realisatie van deze proefprojecten gebeurt door projectteams. Cultuurconnect bundelt haar krachten met de lokale indieners, maar ook met interne en externe experten.

Nadien evalueren ze de schaalbaarheid van het projectresultaat. Is een opschaling realistisch en haalbaar, dan ontwikkelt Cultuurconnect het projectresultaat tot een bovenlokale dienst die aan alle Vlaamse steden en gemeenten wordt aangeboden. Via al haar communicatiekanalen deelt de organisatie de vergaarde kennis en oplossingen steeds met de hele sector.

Lampjes bungelen boven het hoofd van iemand wiens neus en ogen je enkel ziet. Hij kijkt naar boven.Zit jij vol frisse ideeën voor het nieuwe cultuurjaar, met veel goesting om problemen om te buigen tot kansen of uitdagingen? Hou ze dan zeker even vast. In de lente van 2018 komt er weer experimenteerruimte vrij om samen nieuwe digitale projecten te ontwikkelen.

Lean-methodiek

De werkmethodiek is vernieuwend. "In het vakjargon wordt dit de lean start-upmethodiek genoemd, waarbij we heel kleinschalig iteratieve processen opzetten om bepaalde hypotheses onmiddellijk te testen bij het eindpubliek om zo te detecteren wat werkt en niet werkt, zodat we zeker zijn dat ze de juiste oplossing zijn voor het juiste probleem."

De leanfilosofie stelt cocreatie met burgers centraal: hoe kan de waarde voor hen verhoogd worden? Traditioneel ligt de focus binnen het overheidsapparaat op eigen diensten en producten, maar de leanmethode keert deze denkwijze om.

Een leanproject start met het bepalen van de toegevoegde waarde voor de burger. Vervolgens wordt de waardenstroom in kaart gebracht, waardoor duidelijk wordt waar verspillingen zitten en welke dingen geoptimaliseerd kunnen worden. Servicedesign is een continu proces in de diensten van Cultuurconnect.

Failure is an option

Cultuurconnect gebruikt de methodologie van het Waarde Propositie Ontwerp (Osterwalder, Pigneur, Smith en Bernarda) om met ideeën te experimenteren in reële situaties, en pas te investeren in een grootschalige uitrol als alle stappen zijn gezet. Denise Vandevoort (schepen van Cultuur, Leuven) ziet alvast de voordelen van werken met trial en error: “Soms gaan er dingen mislukken, misschien gaan er veel dingen mislukken, maar ik ben ervan overtuigd dat je uit elke mislukking iets leert.”

Ruimte voor digitale innovatie

Voor elke organisatie – commercieel of niet-commercieel, beleidsmatig of op een ander niveau – is het belangrijk om relevant te blijven. Als je burgers hebt die meegaan in digitalisering en het bestuur is niet digitaal mee, dan verlies je op den duur bestaansreden. - Jo Caudron (digitaal expert)

Een stad bij nacht waarin met blauw licht alle technologie te zien is, stelt slimme stad voor.Het is aan beleidsmakers om een gidsfunctie in te nemen op vlak van digitale innovatie in de cultuursector. Volgens Jo Caudron vergt dit vooral een verandering in de mindset van veel verantwoordelijken in steden en gemeenten, maar ook in bedrijven. Cultuur- en vrijetijdsbeleid biedt ruimte bij uitstek voor lokale besturen om (digitaal) te innoveren. Als stad, gemeente of regio kun je hier beleidsmatig ruimte voor voorzien door te investeren in: mensen, middelen, ruimte, ondersteuning, netwerk. 

Er liggen veel interessante ideeën te wachten om aangepakt te worden. Vaak is digitale innovatie nog iets wat botst op allerlei praktische belemmeringen. Cultuurconnect kan die belemmeringen wegnemen: wij kunnen expertise, tijd, middelen inbrengen om samen met lokale besturen op zoek te gaan naar die uitdagingen die ze eigenlijk al een hele tijd willen aanpakken. - Bart Beuten (directeur Cultuurconnect)

Niet alleen omdat het kan, ook omdat het nodig is.


Dit artikel verscheen in Impuls 4/2017 (die Keure).

Het volledige artikel pdf bestandCultuurconnect in Impuls 42017.pdf (292 kB)