Gebruiksvoorwaarden Whatsapp-dienst Leestijd

Versie 2 oktober 2017

De VZW Cultuurconnect, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Priemstraat 51, ingeschreven in de Kruispuntbank voor ondernemingen onder het nummer 0629.858.909, werd opgericht op 1 juli 2016 en heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, gemeenten te ondersteunen bij de digitale uitdagingen van hun cultuurbeleid, met klemtoon op openbare bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra en aandacht voor sector overschrijdende verbindingen. Met dat doel wordt Cultuurconnect door de Vlaamse overheid gesubsidieerd.

Door gebruik te maken van de Whatsapp-dienst ‘Leestijd’ verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Cultuurconnect. Voor vragen over deze voorwaarden kan u contact opnemen met Cultuurconnect.

Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid WhatsApp

WhatsApp maakt gebruik van end-to-end encryptie. Dit betekent dat uw berichten versleuteld zijn en wij en derden ze niet kunnen inzien. Voor de algemene voorwaarden en het privacybeleid van WhatsApp zelf verwijzen we je graag door naar https://www.whatsapp.com/legal/#terms-of-service.

Definities

De ‘Informatie’: de inhoud van de berichten geleverd onder de Whatsapp-dienst ‘Leestijd’, alsook alle informatie waarnaar desgevallend wordt gelinkt

De ‘Website’: de Leestijd-website, waarnaar via de berichten geleverd onder de Whatsapp-dienst ’Leestijd’ wordt gelinkt

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie is beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Cultuurconnect of aan derden waarmee Cultuurconnect daaromtrent afspraken heeft. U verbindt er zich toe u te onthouden van elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Cultuurconnect of deze rechthoudende derden.

Cultuurconnect kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de Informatie. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de Informatie die u via de Website ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de Website contacteren. Cultuurconnect verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van de Website, noch van andere sites waarnaar desgevallend wordt doorgelinkt. Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan de inhoud of de kenmerken van deze sites.

Cultuurconnect geeft geen garanties voor de goede werking van de Website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of voor een tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid of voor enige vorm van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Website.

Eigendomsrechten en gebruiksrecht

Gebruikers verklaren ermee bekend te zijn dat intellectuele eigendomsrechten verbonden zijn aan de Informatie en aan de Website en deze intellectuele rechten te respecteren. Het is niet toegelaten om ter beschikking gestelde Informatie:

  • openbaar te maken, te verkopen, te verhuren of in leasing te geven, of anderszins ter beschikking te stellen van of over te dragen aan derden, ongeacht of dit tegen betaling of kosteloos geschiedt.
  • rechtstreeks of onrechtstreeks te gebruiken, te ontsluiten, openbaar te maken of anderszins te verspreiden met miskenning van deze gebruikersvoorwaarden of voor een doeleinde dat vreemd is hieraan.
  • voor enig ander doel te gebruiken of te laten gebruiken dan hetgeen is toegestaan op basis van deze gebruikersvoorwaarden.

Behalve waar anders aangegeven, mag u de Informatie raadplegen en gebruiken in eigen naam en enkel voor persoonlijke niet-commerciële doeleinden. Ieder ander gebruik van de Informatie is slechts toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Cultuurconnect.

Gebruikers verrichten geen handelingen die het gebruik van de dienst door andere gebruikers in de weg staan, of die de veiligheid van de dienst verstoren.

Privacybeleid

Cultuurconnect hecht veel belang aan uw privacy en leeft dan ook de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na, alsook de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

Om gebruik te maken van de Whatsapp-dienst ‘Leestijd’ dient u zich te registreren door een bericht te sturen met uw voornaam en achternaam en uw gsm-nummer. Deze gegevens worden enkel voor volgende doeleinden bijgehouden en verwerkt:

  • om u de berichten geleverd onder de Whatsapp-dienst ‘Leestijd’ te kunnen sturen;
  • voor onderzoeks- en statistische doeleinden (steeds geanonimiseerd), vb. onderzoek naar de performante werking van een Whatsapp-meldingsservice.

De verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens is Cultuurconnect. Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. U beschikt steeds over een recht op inzage en eventueel correctie van de door u meegedeelde persoonsgegevens via info@cultuurconnect.be en mits bewijs van uw identiteit (kopie identiteitskaart). Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht. De bevoegde rechtbank met zetel in Brussel is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan.

Wijzigingen

Cultuurconnect behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe gebruiksvoorwaarden op deze pagina.

Bijlage

docx bestandGebruiksvoorwaarden Leestijd v2.docx (21 kB)