Vragen selectiefase EBS 17-1-2017

Vragen en antwoorden zijn beschikbaar in Nederlands (bovenaan) en Engels (onderaan). Bij verwarring of tegenstrijdigheden tussen de Engelse en Nederlandse versie, primeert de Nederlandse versie.

Questions and answers are available in Dutch (on top) and English (below). In case of confusion or contradictions between the English and the Dutch versions, the Dutch version takes precedence.

Nederlands

1. Het document verwijst naar het eindrapport van M&I partner eind april 2015. Dat rapport stelt: “de voorkeuroplossing is een volledig webgebaseerd systeem dat geen installatie nodig heeft op lokale computers”. Kunnen jullie ons laten weten of dit een verplichte vereiste is of jullie een hybride oplossing overwegen?

De client vereisten komen aan bod in de niet-functionele vereisten. Ze maken deel uit van de gunningsfase, niet van de selectiefase.

2. Wat de uitsluitingsgronden betreft (zie selectieleidraad 2.2), is de definitie van Kandidaat wat onduidelijk. Als hiermee een juridische entiteit (vennootschap) wordt bedoeld, kan deze entiteit vertegenwoordigd worden door zijn management (Voorzitter van de raad van bestuur; of de Gedelegeerd Bestuurder). Volstaat het dat wij een formeel document bezorgen dat aantoont dat deze personen een blanco strafregister hebben? In Zweden (of in de Noordse landen) kunnen juridische entiteiten geen strafregister verkrijgen.

Met ‘Kandidaat’ wordt inderdaad de juridische entiteit bedoeld. Als aannemelijk gemaakt wordt (bij voorkeur via een attest/verklaring/… van een officiële instantie) dat het gevraagde document niet bestaat, dan kan het in deze context in deze fase inderdaad volstaan een formeel document te bezorgen waaruit een blanco strafregister op het niveau van het management blijkt.  

Engels

1. The document refers back to the final report delivered by M&I partners in late April 2015. In that report the following statement appears: “the preferable solution is a fully web-based system which does not require any installation on local computers”. Could you please let us know if this will be a mandatory requirement or whether you are willing to consider a hybrid solution?

The client requirements will be part of the non-functional requirements. These are part of the award stage, not of the selection stage.

2. As to the exclusion grounds (see selection instructions 2.2), the definition of Candidate is somewhat unclear. If it is a legal entity (corporation), this entity can be represented by its formal management (the president of the board of directors; or the Managing Director).
Is it sufficient that we provide a formal document that these persons have a clear criminal register? In Sweden (or in the Nordics), legal entities cannot obtain a criminal record.

‘Candidate’ indeed refers to the legal entity. If it is established (preferably by means of an attest/a declaration/… of an official body) that the requested document does not exist, it can in this stage indeed suffice in this context to provide a formal document that demonstrates a clear criminal register on the level of the management.