Gebruiksvoorwaarden

Versie 1 maart 2016

Gebruiksvoorwaarden Cultuurconnect website

Algemeen

 Deze website is eigendom van Cultuurconnect. Cultuurconnect is een nieuwe organisatie van de Vlaamse overheid die gemeenten ondersteunt bij de digitale uitdagingen van hun cultuurbeleid, met klemtoon op openbare bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra en aandacht voor sector overschrijdende verbindingen. 

Contactgegevens: Cultuurconnect, Priemstraat 51, 1000 Brussel.
E-mail: helpdesk@cultuurconnect.be
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de gebruikersvoorwaarden en het privacybeleid, zoals hieronder omschreven.

De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website, alsmede op de op de website aan u ter beschikking gestelde gegevens en materialen.

Doel van de website

De website heeft tot doel informatie te verstrekken over de projecten en diensten van Cultuurconnect, over de werking en organisatie van Cultuurconnect en over projecten en diensten voor de bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra en het lokale cultuurbeleid in het algemeen. Alle informatie op de website is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald wordt. De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan altijd zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Informatie en aansprakelijkheid

De beheerders van deze website streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen zij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Wanneer u onvolledigheden of tekortkomingen vaststelt, kunt u die melden via e-mail naar helpdesk@cultuurconnect.be.
De beheerders van deze website aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of de beschikbare informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Cultuurconnect

verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan de inhoud of de kenmerken van deze sites.

Cultuurconnect geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of voor een tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid of voor enige vorm van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Website.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website, alsook de op de website afgebeelde illustraties, de paginavormgeving, de ter beschikking gestelde gegevens, de teksten, beelden alsook de in verband met de website gebruikte software zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Cultuurconnect of aan derden waarmee Cultuurconnect daaromtrent contractuele afspraken heeft.

Tenzij anders wordt aangegeven is het toegestaan informatie die onder redactie van Cultuurconnect is opgesteld, kosteloos te downloaden en te reproduceren op voorwaarde dat de bron uitdrukkelijk vermeld wordt en de reproductie geen commercieel voordeel beoogt.
Informatie en gegevens die uit andere online websites worden geaggregeerd of waar naar verwezen wordt, mogen enkel gereproduceerd worden onder de voorwaarden van de betreffende website.

Rechthebbenden die menen dat hun rechten worden geschonden, nemen contact op met helpdesk@cultuurconnect.be. Waar blijkt dat Cultuurconnect onterecht bronmateriaal reproduceert zal Cultuurconnect onmiddellijk alle maatregelen nemen om de inbreuk te beëindigen.
Dit alles in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Heeft u vragen over reproductie van de informatie, dan kunt u contact opnemen met de beheerders van de website. De beheerders van de website behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de website.

Privacybeleid

Cultuurconnect hecht veel belang aan uw privacy en leeft dan ook de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na, alsook de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

De beheerders van deze website willen de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers beschermen. Persoonlijke gegevens worden slechts gevraagd in het kader van een project of dienst, of om de geldigheid en de betrouwbaarheid van de toegestuurde informatie te controleren.
De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot deze beoogde doelstellingen. Uw persoonsgegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aangewend. U heeft steeds inzage in de persoonsgegevens die u via deze website bezorgt. Indien u dat wenst, worden deze gegevens gecorrigeerd, mits bewijs van uw identiteit (kopie identiteitskaart). Daartoe mailt u naar helpdesk@cultuurconnect.be.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Cultuurconnect. Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft.

De website maakt gebruik van cookies met als doel om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op de harde schrijf van uw computer worden geplaatst. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schrijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Daarnaast kan Cultuurconnect anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers. Cultuurconnect maakt tevens gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze on-line overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze website of gegevens van de website, vallen onder de toepassing van het Belgische recht en van de relevante internationale regelgeving. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van België en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor een Belgische rechtbank te brengen.De bevoegde rechtbank met zetel in Brussel is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan.

Wijzigingen

Cultuurconnect behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe gebruiksvoorwaarden op de website.